Amoozesh/راهنماي آموزشي بيماران دريچه

هر چند تنگي دريچه آئورت در بعضی از اشخاص به شکل مادرزادی و در سرانجام ابتلاء به یک بیماری قلبی به اسم دريچه آئورت دو لبهای (دو لَتی) به وجود میآید، البته این عارضه در عمده افراد به رخ غیر مادرزادی میباشد و در سرانجام پیری و تغيير شکل ساختار اين دريچه و يا انباشته شدن کلسيم در دهانه آن ساخت می شود و مقدار خونی که از این روزنه جریان پیدا می نماید را محدود میسازد. تنگی دریچه آئورت اصولاً افراد پیر و مسن را مشغول می کند و در سرانجام تغییر و تحول صورت بافت و یا تجمع کلسیم در دهانه همین دریچه به وجود میآید. به مرور روزگار قلب بایستی خون بیشتری را از طریق همان دریچه کوچک به بیرون بفرستد و در عاقبت بعد از آن از چند سال مجرای معیوب روزنه آئورت به خاطر انباشته شدن کلسیم در دهانه آن، سختتر و تنگتر میشود. آن گاه از گذشت یک‌سری سال، این روزنه معیوب در اثر انباشته شدن کلسیم در دهانه آن به وضعیت سفت و تنگ در میآید. خیر. همین عارضه همیشه علائمی به دنبال نخواهد داشت. در افرادی که تنگی دریچه آئورت منجر پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در زمانه عمل شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده است و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، به طور معمول دریچه آئورت از نحوه عمل جراحی ردوبدل میشود. آیا تنگی دریچه آئورت همیشه باعث قیمت دریچه تماشا سقفی پیدایش علائمی میشود؟ تنگی دریچه آئورت به چه صورت پیشرفت مینماید و یا این که سبب ساز ارتقاء مشکلات بیمار میشود؟ به جهت مثال ممکن است دریچه آئورت به جای آنکه سه کناره یا این که لَت داشته باشد، اهمیت دو حاشیه باشد و یا این که صورت این روزنه به وضعیت غیر طبیعی و به شکل یک قیف باشد. تنگی روزنه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به افراد مسن به شمار می‌رود که در اثر تغيير شکل ساختار دريچه آئورت و یا تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای آن ایجاد دریچه سقفی ماشین میشود. تنگی روزنه آئورت ناشی از پیری به طور معمول در سنین فراتر از 60 سال آغاز میشود، البته در اکثر زمان ها موارد تا سن 70 یا 80 سالگی، علائم خاصی ایجاد نمیکند. در برخی از مورد ها که شخص گزینه نظر از بیماری سرخرگهای محیطی در نصیب ران پا هم رنج میبرد، این کاتتر از شیوه یک بریدگی کوچک که در سمت چپ قفسه سینه (روش ترانس اپیکال) و یا این که حتی در زیر شانه (روش اکسیلاری) ساخت میشود، به قلب نبی میشود.