هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده باید حیاتی توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست کلیدی توجه به موضوعاتی چون افزایش توان هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که به جهت ارتقا شتاب و اقتدار اتومبیل مورد استعمال قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید این مورد یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میشود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل دشوار و مستمند به دانش منحصر در حیث گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک خودرو پرقدرت و حساس میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که کارگزاشتن همین قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی سرعت و عملکرد بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط با طراحی و تولید همین قطعه اساسی دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از نظر محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر می باشد و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.