مقاوم سازی ساختمان با الیاف FRP

2. مقاوم سازی اصلی FRP نیاز به تخریب و یا بازسازی بخش هایی از بنا در مقایسه مهم سایر روش های مقاوم سازی ندارد. برای خیلی از بنا هایی که در محیط های تهاجمی از قبیل سازههای دریایی، پل ها، پارکینگ که در معرض نمک های یخ زا قرار میگیرند، مخلوط رطوبت، ارتقاء دما و گوشه و کنار کلریدی، قلیایی بتن را کاهش می دهد و سبب ساز خوردگی فولادها می‌شود که در نهایت موجب تخریب بنا بتنی میشود. تقویت بنا های بتنی حساس الیاف FRP. مصالح FRP بر خلاف مصالح فولادی، رفتارالاستیک خطی از خود نشان میدهند. یکی از از کاربردهای FRP در مقاوم سازی ساختمان، تقویت ستون است . برایمقاوم سازی ، تقویت و افزایش مقاومت ستونهای بتنی و فولادی در برابر زلزله، سایش،خوردگی، حرارت، آتش سوزی و یا این که باز گرداندن ستون به عملکرد دلخواه میتوان از FRP Wrap ها به کارگیری کرد. مقاوم سازی و بهسازی کف و دالهای بتنی بخصوص سقف بتنی از شیوه پوشش FRPباعث افزایش مقاومت خمشی، برشی و همچنین ارتقاء مقاومت در برابر خوردگی، ارتعاش، سایش (که سبب ارتقاء عمر دال میگردد) و… همین روش به لحاظ اقتصادی اساسی شیوه های سنتی مقاوم سازی ساختمان قابل رقابت بوده و همچنین اهمیت امکان اجرای پرسرعت و آسان می فیلم مقاوم سازی حساس frp مقاوم سازی ستونهای بتنی اهمیت frp باشد. در طراحی همین حالات می بایست خلق کادر تقویت شده اصلی در لحاظ گرفتن کمتر قابل دقت انحنای چرخش در نصیب های تقویت شده آیتم تحلیل قرار گیرد. تحقیقات صورت گرفته در این حوزه نشان دیتا هست که محصور نمودن ستون های حیاتی دوران مستطیل دارای استفاده از پوشش های FRP مقاومت محوری و شکل پذیری آن را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است. از آنجایی که FRP ها مصالحی اهمیت رشته آوری بالا میباشند جور و میزان فیبر و رزین مورد استفاده، سازگاری فیبر و در دست گرفتن کیفیت اضطراری هنگام ایجاد آن نقش اساسی را در بهبود خاصیت مکانیکی آن دارد. در هر دو روش، اتصال میان FRP و تراز بتن به جهت بهبود مقاومت خمشی و سختی و پرهیز از گسیختگی به علت اتصال نامناسب می بایست در اختیار گرفتن گردد.