متن انگیزشی موفقیت کوتاه – مجله نورگرام

همین بینش در آغاز یک فعالیت سخت و مشقت بار می باشد که اکثر از هر چیز دیگر بر نتیجه های برد اثر گذاری می گذارد. موفقیت پایانی نیست، شکست آخر عمل نیست: انگیزه و شجاعت است که به تو توان ادامه دادن میدهد. هیچگاه فارغ از تلاش و کوشش و نداشتن انگیزه نخواهید توانست کار از پیش ببرید. نگراني هیچوقت از غصه فردا كم نميكنه بلكه صرفا شادي امروز رو از بين مي بره . صرفا به 1 علتی فکر کنید که میدانید غالب میشوید. در آیتم اشتباهات دیروز دوچندان فکر نکن، آن اشتباهات تنش های گذشته هستند. هنگامی رویایی دارید، بایستی آن را بدس آورید و هیچ گاه آن یه متن انگیزشی قشنگ را رها نکنید. درصورتیکه میخواهی خارق العاده باشی، اولیه می بایست از عادی بودن دست بکشی… اگر چیزهایی را بخرید که به آن نیاز ندارید، به زودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آن نیاز دارید. آنچه را که اساسی دستیابی به اهداف خود به دست می آورید، به ترازو آن شخصیتی که اهمیت دستیابی به اهدافتان کسب میکنید، دارای نیست. قطعاً یکی از از با ترین اهداف و آرزوهای هر فردی، رسیدن به ثروت و کسب پول میباشد. اهمیت نیست که چه اتفاقی قرار می باشد رخ بدهد، مهم این هست که انتهای خط مش پر‌نور است. چون خداوند را یافتم هرچه باختم حیاتی نیست. بگذارید رویاهایتان شما را جهت دهی کنند. اشخاصی که در زندگی انرژی و انگیزه ? دارا هستند خوبتر و عمده فعالیت می نمایند و از هر لحظه زندگیشان لذت می برند. ما بایستی خویش را از قید و بند زندگی که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم، تا بتوانیم زندگی ای را که در انتظار ما است، داشته باشیم. موفقیت هیچگاه تو را پیدا نخواهد کرد این تو هستی که می بایست به دنبال برد بروی و آن را پیدا کنی. شما می بایست یاد بگیرید که استرس و اضطراب خود را در اختیار گرفتن کرده و به خود اعتقاد و باور داشته باشید تا بتوانید در این امتحان چیره شوید. حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلکه آزمون ریشه هاست… من نمی توانم جهت باد را تغییر دهم، ولی من می توانم بادبان ها را برای رسیدن به هدفم تنظیم کنم تا من را به هدفم برسانند. آدم های موفق، همیشه به دنبال زمان هایی به جهت کمک به دیگران هستند، افراد ناموفق همیشه می پرسند : همین کار، چه سودی برای من دارد؟ هیچوقت سر خویش را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دار.با چشمانت در دیده دنیا زل بزن. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از متن انگیزشی سرنوشت ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.