فروش پتاسیم نیترات در هرمقدار

به طور کلی ادغام آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید یک عدد از واکنش هایی می باشد که به جهت تهیه و تنظیم نیترات پتاسیم به عمل میبرند؛ آمونیاک جنس جانبی این واکنش است. نیترات پتاسیم مهم مواد قابل استعال واکنش داشته و در معرض حرارت موجب ارتقاء خطر آتش سوزی می شود. ارتقاء انحلال پذیری آن به نوعی هست که برای هر ۳۰ جايگاه سانتی گراد افزایش دما، انحلال پذیری ماده در آب دو برابر می شود. طرز همگانی ایجاد صنعتی طریق مبادله یون می باشد که در آن دو ادغام آمونیوم نیترات و محلول پتاسیم کلرید به شکل جداگانه ای ساخته می شوند. در شیوه جایگزینی دوگانه از پتاسیم کلرید و سدیم نیترات استفاده می کنند. دیگر کود های با عبارتند از سدیم نیترات، کلسیم نیترات. در موردها دیگر حیاتی اعتنا به این که این ماده در گونه مواد اشتعال پذیر قرار نمی گیرد اما می تواند در تسریع واکنش مواد احتراقی و روند انفجار به فعالیت گرفته شود. بعد از آن در طی فرایندی که بستر رزینی در آن به کارگیری شده، باهم واکنش ارائه می کنند تا نیترات پتاسیم ایجاد گردد. آنگاه آن را در محلی گرم قرار می دهند تا به طور کامل خشک شوند. به منظور انجام این فرایند، باید کمی کود کبوتر را در ۱۰۰ گرم آب حل کرد. همین مواد ابتدا به صورت جداگانه ساخت می پتاسیم نیترات به چه صورت صحیح میشود شوند. یا می اقتدار برای تولید نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم برای خنثی نمودن اسید نیتریک طی یک واکنش گرمازا به کارگیری نمود. لذا برای انفجار پتاسیم نیترات، واکنش آن اساسی ترکیبات دیگری نیاز میباشد که نشان می دهد اصلی ترکیبی روبرو هستیم که به خودی خویش منفجره نمیشود. امروزه طریق های متفاوت و دقیق تری برای به دست آوردن این ماده شیمیایی استعمال نیترات پتاسیم پلنت فید می شود. شیوه کونته (Le Conte) که مهم هدف تصریح ارتقاء تولید همین ماده در کشورهای کنفدراسیون رخ گرفت. روش مذکور به طور گسترده ای در صنعت به کارگیری می شود و به تیتر نحوه کلیدی تولید پتاسیم نیترات صنعتی یافت می شود. این ماده همچنین اساسی دقت به ویژگی های مخصوص به شخص ذکر شده خود کاربرد گسترده ای در کود ها داراست که به کود نیتراته دارای اسمو رسم است. نیترات پتاسیم کاربردهای گسترده ای دارد و علاوه بر استفاده به تیتر کود مهمترین کاربرد آن در ارتفاع تاریخ، استعمال به عنوان جزئی از باروت است.