شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

مجموعه مهندسی می بایست برای سایزبندی و گزینش شیر فشارشکن مناسب، بدترین سناریو را حیاتی در حیث گرفتن دست اندرکاران فوق تعیین کند. دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، مزایای همین نیروگاهها را مدیر فشار و صرفهجویی در مصرف آب؛ تولید انرژی تجدیدپذیر در راستای بخشنامه بالادستی؛ جایگزینی حیاتی شیر فشارشکن انتظار و ارتقاء ضریب امنیت آبرسانی؛ کمتر نشتی و افزایش قدمت شبکه اهمیت رئیس هوشمند فشار؛ پیکسایی به علت همزانی پیک مصرف آب و برق؛ تولید دور از هم برق و کمتر تلفات در خط انتقال؛ عدم وابستگی به حالت اقلیمی و آب و هوا؛ قابلیت بهرهبرداری ۲۴ ساعته و بومیسازی تکنولوژی نوین و ایجاد راستا صادرات برشمرد. در شرایطی که در کانال آن گاه از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را انقطاع می کند . ۱۰. شیر انقطاع و وصل پس از فشار شکن را به آرامی باز نمایید در این شرایط شیر فشار شکن پس از پر شدن تمام لوله مجددا بسته می شود ، هم اکنون شیر قطع و وصل قبل از فشار شکن را به آهستگی و به رخ تام گشوده فرمایید فشار شکن شیر هیدرولیک . البته می بایست بخاطر داشت که فشار شکن به جهت ایمنی میباشد و نباید مدار در روزگار طولانی ذیل اعمال فشار بیش از ظرفیت قرار گیرد چون باخت فشار موجب استحکاک سیال و در غایت حرارت میشود. ضروری به تفسیر میباشد گرما و کاهش فشار ادله انتخاب کننده دال بر خرابی فشارشکن نمیباشد و به جهت انتخاب قطعه معیوب تست فنی حتمی است. به گفته مجری طرح، همین پروژه اساسی طراحی، تولید و آزمون این دسته سامانهها علاوه بر بومیسازی دانش طراحی و ایجاد «سامانه مولد فشارشکن»، گامی مؤثر در جهت ارتقاء بهرهوری انرژی در خطوط انتقال و توزیع آب و فراهمسازی راستا صنعتی شدن همین دانش در مملکت به وجود آورده است. در طراحی یک مدار هیدرولیکی، پمپ که دلیل ساخت فشار است به طور معمول دارای ضریب توان بالاتری درنظر گرفته می‌گردد و فشار ایمن ولازم برای کارایی سیستم از شیوه فشار شکن انتخاب میشود.