شیرهای فشار شکن (آموزش ویدئویی 4 نوع اصلی و 9 مورد از مزایا و معایب)

شایان ذکر می باشد که اهمیت نصب ولو فشارشکن، علاوه بر کمتر هزینه محافظت تجهیزات و خودداری از فرسایش و اصطکاک اجزای داخلی سیستم، عمر اثرگذار سیستم نیز ارتقاء پیدا می کند. کارگزاشتن شیرهای مورد نظر از زخم های مربوط به مرحله فشار بالا پرهیز کرده و در مصرف آب صرفه جویی می شود زیرا در این موردها مصرف آب کمتر می یابد. در شیر هیدرولیکی به وسیله اهرم دستی که به شیر اتصال می یابد جریان سیال در دست گرفتن می گردد، از شیرهای مرسوم و کاربردی می توان به شیر فشارشکن هیدرولیکی اشاره کرد. شیر فشار شکن کالاوال در همین موارد از هدر رفتن آب به وسیله فشارهای اجباری دوری می کند. در شرایطی که فشار ورودی از فشاری که برای خروجی توسط پایلوت تنظیم شده اکثر باشد، به وسیله باز شدن مجرای جریان در خروجی همین فشار اضافی در اختیار گرفتن و به مقدار مورد نیاز تهیه و تنظیم می شود و در صورتی که فشار ورودی کمتر از فشار گزینه نیاز در خروجی باشد، مجرای خروجی شیر به ترازو فشار تهیه و تنظیم شده بسته می شود. بالعكس، افزايش فشار در ناحيه پايين دست باعث بسته شدن شير راهنما شده و باعث به تخليه سیال زير ديافراگم اصلي K از طريق لوله باريك L و دریچه J خواهد شد و در نتيجه فنر برگرداننده G، شير اصلي را خواهد بست تا فشار جريان اصلي بيشتر كاهش يابد. نوسانات فشار محل ورود سبب ساز می شود که فشار خروجی شیر فشارشکن اثبات بماند همچنین اهمیت به کار گیری از همین جنس سروصدای ساخت شده در تأسیسات کمتر می شود و کارایی شیر ثابت می ماند. یک عدد از ویژگیهای منحصر به فرد بهفرد شیر فشارشکن این هست که حتی حیاتی افت و خیز فشار آب ورودی (مثلا به 10Bar و یا این که 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند. هرچه نیروی فنری افزایش یابد، مقدار غلبه بر نیروی سوپاپ و سیال محل ورود عمده شده و فشار آب خروجی هم عمده میگردد. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و شیوه استفاده از شیر فشار شکن چیست دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.