سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

یک فرایند قدیمیتر به جهت ساخت سود سوزآور ، کلمه از فرآیند سودا – آهک می باشد که در آن سودا اَش ( کلسیم دیهیدروکسید ) ، در واکنش حیاتی کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل میشود. سود سوزآور در دو جور مایعو جامد در کارخانجات ساخت می شود لذا سود مایع اهمیت خلوص ۵۰ درصد و ۳۳ درصد وجود داردو کیفیت بالایی داشته و برای صادرات طبق معمول از سود مایع به کار گیری میگردد اما سود مایع بخاطر بها نازلتر عمده آیتم استقبال قرار میگیرد. سدیم هیدروکسید به دو شکل جامد، که شبیه به پرک است و کلیدی اسم سود پرک یا این که سود سوز آور، و مایع (سود مایع) در بازار وجود دارد. شیوه محافظت آن آسان هست و در دو شرایط جامد و مایع وجود سدیم هیدروکسید تمادکالا دارد. محلول سود مایع غلیظ در دمای محفظه به آرامی با شیشه واکنش می دهد و آن را تبدیل به سیلیکات می کند. و نسبت به واکنش گرا های دیگر نیز حاذق خیس و نیز پر سرعت خیس فعالیت می کند. به طور عمده، در مقیاس زیاد، اکثر زمان ها از سود سوزآور به صورت محلول استفاده می شود، چون محلول ها مناسب تر بوده و عمل کردن اساسی آن ها ریلکس تر است. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا کاستیک سودا (به انگلیسی: Caustic Soda) یا این که سود سوزآور یا این که سود پرک مهم فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ اصلی دمای ذوب ۱۳۹۰ رتبه سانتیگراد و جرم ۲٬۱۳ میباشد. سدیم هیدروکسید به انگلیسی(Sodium hydroxide)یا کاستیک سودا به انگلیسی(Caustic Soda) یا این که سود سوزآور حساس فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ مهم دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتیگراد و جرم 2.13 گرم بر مترمکعب میباشد. اسم مخلوط به انگلیسی: Caustic Soda یا Sodium Hydroxide. بعنوان نمونه ، در روند پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد به کارگیری می گردد و ملغمه سدیم حاصل اهمیت آب ترکیب می‌شود و تولید هیدروکسید سدیم می کند و در روند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می‌نماید و دیافراگم (از متاع پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از هم قطع میسازد. هنگامی همین ماده جامد به آب بیشتر شود، یونها از نیز شناور می شوند و باعث به یون های OH- اضافی در آب می شوند. هم چنین در فلز ، روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه، شیشه نیز استعمال می شود. سدیم هیدروکسید که با نامهای کاستیک سودا و سود سوز آور هم شناخته می شود. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از کات کبود و سدیم هیدروکسید ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.