روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

در اکثر مجلههای دارای ربط حساس زنان، مصرف محصولهای تودهای تبلیغ میشود و بدینسان زنان به عملکرد هرچه بیشتر به جهت اکتساب چهرهی خاص و معین که غالباً مبتنی بر لاغری اندام و زیبایی مصنوعی حیاتی به کار گیری از لوازم متفاوت آرایشی است، تشویق میشوند. که از گزاره آن می­توان به افزایش حضور زنان برنا در تبلیغات، پرداختن آن‌ها به اموری زیرا رانندگی و امور بانکی (بانک صادرات و خزانه ملت)، استعمال از رنگ­های شاد در پوشش زنان، تغییر‌و تحول در پوشش زنان (تبلیغات محصولات غذایی)، پرداختن حتی در موردها جزیی به کارها فنی و تخصصی اشاره ­کرد. کدام مواد غذایی آسیب بیشتری به سلامت پوست و مو وارد میکنند؟ این مواد شیمیایی بوده و برای سالم مضر هستند. مهم وجود آنکه سرمایۀ جنسی وجود دارااست تا تأیید اجتماعی دربارۀ آن حادث نشود، بهوضوح در آگاهی و مناسبات افراد نظر نمیشود؛ این در حالی میباشد که دربارۀ سرمایۀ اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، افراد از ارزشمندی کالایی که تبادل می شود و از نقش میانجیهای مبادله آگاهی دارند؛ به کلمه دیگر، با وجود مبادلۀ سرمایۀ جنسی در میان اشخاص، منطق ارزشگذاری و منطق مبادله در خرید اثاثیه ارایشی اصل خارجی آن روشن نیست. ویژگی مبادلهپذیری که در نتیجه ها پژوهش صادقیفسایی و همکاران (1395) نیز به آن پرداخته شده است، نشان میدهد افرادی که بقیه سرمایهها را ندارند یا برخورداری کمتری دارند، اساسی بهکارگیری و ارتقا سرمایۀ جنسی به تبادل این رخ از سرمایه اهمیت بقیه صورتهای دیگری که افراد در اختیار دارند، میپردازند. هالیدی و کارنی (2007) هم به نتیجه های مشابه رسیدند. فردی که در جایی مشغول به کار میشود، در عوض ارائۀ تخصصش و متناسب دارای فعالیتی که انجام میدهد، مزد دریافت میکند؛ اما در سرمایۀ جنسی نمیتوان میزان عادلانهبودن مبادله و متناسببودن آنچه را ارائه و آنچه را حاصل شده است، تعیین کرد؛ درواقع، دربارۀ سرمایۀ جنسی، قیمت فرآورده بهوسیلۀ اشخاص در لحظۀ عرضه و مبتنی بر تفاهماتی آکنده از احساسات و عاطفه ها مشخص و معلوم میشود. پیوند ناگسستنی سرمایۀ جنسی مهم تن سبب ساز میگردد افراد زمان صورتبندی انواعی از مبادلات میان گونه های سرمایه، حدی از بهرهمندی را از همین گونه سرمایه داشته باشند. همین امر سبب اشتغال ذهنی بیش از حد زنان به قیافۀ ظاهری و بدنشان می‌شود که خودشیءانگاری نامیده میشود. این تنوع و گوناگونی سبب گرایش انسان به چیزی فراتر از نیازهایش میشود و او را به طرف مصرف هر چه بیشتر سوق میدهد. این کارخانه ها رنگ ها و پودر هایی را اختصاصی به آرایش و پیرایش و یا حتی گریم های سینمایی ساخت میکردند و این تولیدات تا به امروز ادامه داشته و روز به روز پیشرفته تر و متنوع تر نیز میشده است. در سرمایۀ فرهنگی نیز چنین است. بلکه انسانی هست که در برآورده نمودن نیازهای خویش از امکانات متعددی بهرهمند است.