راهنمایی جوشکاری استیل (جوش استیل) با الکترود

اهمیت همین تفاوت که مقدار کربن آن کاهش و حداکثر ۰.۰۴ بهینه سازی سایت است. ترکیبات شیمیایی فلز جوش این الکترود مثل ترکیبات شیمیایی جوش حاصل از الکترود E320 است، اساسی این تفاوت که مقادیر عناصری نظیر کربن، سیلسیم، فسفر، گوگرد، در آن به حداقل رسانده شده و محدوده دستکم تا حداکثر عنصرها منگنز و نیوبیوم نیز، نازکترشده است. به این علت، خطر پیدایش خوردگی مرز دانه ای و فی مابین دانه ای، به علت کمتر مقدار کاربیدها به دست کم میرسد. وجود هر دو عنصر استوار کننده، امکان به وجود آمدن کاربایدها بین دانه ای رسوب شده و در سرانجام آن بروز سایش های در میان دانه ای را کمتر می دهد. در همین روش می بایست هر مدل کربن از گوشه و کنار جوشکاری حذف شود، حتی در آیتم ابزارهایی که استفاده می شود مثل برس ها، چکش ها و غیره. در این مدل موردها کنترل % عنصر سیلیسیم گوگرد و فسفر سفارش می گردد. همچنین در جوشکاری ورق استیل به همین طریق استفاده از گاز دی اکسید کربن خالص به دلیل احتمال ارتقاء کربن و کاهش سیلیسیم و منگنز همگانی نمی باشد. الف-در روش های جوشکاری ورق استیل حساس گاز محافظ در صورتی که دبی گاز حفظ کننده کم بوده و یا گاز ناخالص باشد، موادسازنده آلیاژی فلز جوش و مجاوران اکسید گردیده و جوش موقعیت متخلخل و اسفنجی پیدا می نماید. اساسی فیلرهای EXXXT-1 گاز حافظ CO2 به عمل می رود که مقداری سبب ساز افزایش کربن و کمتر موادتشکیل دهنده اکسید شونده می گردد. همین فرمان خصوصاً در کرنش های بسیار و یا دمای میانگین و بالا باعث بروز شکاف های بزرگ در جوش و در عاقبت گسیختگی آن می گردد که به این پدیده رخنه گرم می مارک الکترواستیل گویند. میزان کربن در این الکترود به طور معمول ۰.۰۴ تا ۰.۰۸ % گزارش شده، پس اصلی استحکام کششی و مقاومت خزشی بالاتری به خصوص در درجه حرارت های بالا می باشد. طبق بررسیهای به عمل آمده در جوشکاری آلیاژهای سوپردوپلکس کلیدی نیتروژن زیاد، کاهش نیتروژن حدود 0.01 الی 0.05% حتی دارای به کار گیری از ۵ % نیتروژن در گاز پشت بند نیز تماشا گردیده است. همین الکترود همچنین قابلیت و امکان به کار گیری حساس فولادهای زنگ نزن E 316L را هم دارد. البته اشکال فولادهای ضد زنگ Ferritic، Martensitic، Duplex and Precipitation Harding هم وجود دارد. مدل دیگری از الکترود های E320 هم توسط تولیدکنندگانی ساخته می شود که ترکیب خود، دارای عنصر نیوبیوم نبوده و بنابر ابن پس از اتمام جوشکاری. برای اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از الکترود استیل به اهن ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.