تدریس شیمی با نگاه کاربردی – وب سایت شیمی

در منتخب از سریال بریکینگ یک گانگستر خل وچل به اسم «توکو» جسی را فریب می دهد و تا سرحد مرگ کتک میزند. پس تا اینجا متوجه شدیم توضیحات والت درباره سل الکتروشیمیایی مبنای علمی دارد ولی متاسفانه وضعیت در واقعیت دشوارتر از همین حرفهاست. در یکی از سکانسهای بریکینگ بد وقتی آزمایشگاه سیار ساخت شیشه در بیابان برپا شده، والت بوسیله دو گانگستر تهدید میگردد و به جهت اینکه از شرشان خلاص شود از یک واکنش شیمیایی به جهت ساخت گاز سمی استعمال میکند. باتری ابداعی بریکینگ بد ولتاژ پایینی ساخت می کند و اصلاً قابلیت ندارد اقتدار حرکت خودرو را داشته باشد. والت دستبهکار می شود و یک باتری بی آلایش حساس اسید، فلزات متفاوت و سیم میسازد و مکانیسم شیمیایی آن را به جهت جسی اینطور توضیح میدهد: «اگر دو نوع فلز مختلف را در یک اسید ( یا محلول الکترولیت دیگری نظیر آب دریا) قرار دهیم، واکنشپذیری شیمیایی گوناگون فلزات ولتاژ ایجاد میکند». ولی در واکنش شیمیایی دیگری می توان این ماده سمی را ساخت کرد آنهم مخلوط فسفر سپید کلیدی سدیم هیدروکسید میباشد و البته همین واکنش هم نه اصلی توضیحات تکمیلی والت و نه کلیدی ماده سرخی که دیدیم توجیه نمیشود. در این برگهها به مواقعی چون شماره و تاریخ برگزاری امتحان به مراد تأکید بر دوام و دفعات آزمونها، مدتزمان آزمون، نحوه بارمبندی و نیز شیوه و چگونگی اعلام نتایج آن اشاره شده است. نحوه کار بر مبنا مطالب دارای ربط به نیز که در فصلهای متفاوت کتابها آورده شده اند. البته همین توضیح درباره یک سل الکتروشیمیایی بی آلایش هست و به جهت ایجاد باتری می بایست یک‌سری از این سلها بهصورت سری به هم متصل شوند. استراتژی والت به این رخ میباشد که در آغاز مهاجمان را در کابین حبس و اندکی فسفر قرمز را به آب داغ بیش تر میکند. والت بعداً به جهت جسی تفسیر می‌دهد که در این واکنش گاز سمی فسفین ساخت میشود. فسفر قرمز رنگ در شکل واکنش دارای هیدروژن، گاز فسفین تولید می نماید (نه مهم آب داغ). گاز فسفین تماما سمی و مرگ آور می باشد البته شیوه ساخت آن در واقعیت اساسی آنچه در سریال تدریس خصوصی شیمی کنکور سراسری دیدیم مختلف است. به همین ادله تدریس شیمی به گویش انگلیسی به دانشآموزان در همین مقطع واجب است. درس دادن شیمی به لهجه انگلیسی موضوعی هست که در همین نوشته به آن خوا‌هیم پرداخت. اشراف بر شیمی دوازدهم به گویش انگلیسی اقبال دانشآموزان به جهت قبولی در آزمونهای بینالمللی نظیر آزمون IMAT را ارتقاء میدهد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از تدریس خصوصی شیمی فیزیک ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.