ابزار مورد نیاز تعمیرات ایسیو (ECU)- اخبار بازار تسنیم

جرقه نزدن پیشرانه اتومبیل یک عدد از نشانههای خراب شدن ایسیو ماشین میباشد. گهگاه کمتر یافتن بضاعت پیشرانه نشان از خراب شدن ایسیو خودرو ایسیو ezu میدهد. ایسیو در ساختار اتومبیل همچون یک مغز هوشمند کار میکند. در تعمیرگاه الکتریسیته ماشین کاراک ، دارای استفاده از دستگاه دیاگ و باز‌نگری اطلاعات دریافتی از ایسیو ماشین شما ، می قدرت دریافت که منبع اختلال و خرابی اتومبیل کجاست. در چنین شرایطی میبایست از طریق دیاگ کردن و تحلیل کدهای اشتباه علت را شناسایی و نسبت به عیبیابی و رفع آن اقدام کرد. مشکلات نرمافزاری از رایجترین عوارض فساد ایسیو میباشند که به طور معمول از طرز دیاگ کردن میتوان آنان را شناسایی کرد. بهطورکلی باید گفت رطوبت، خلل نوسانات و فشار، وارد شدن ضربه به ایسیو، مشکلات الکترونیکی از مهمترین عوارض خرابی ایسیو اتومبیل میباشند. دلایل خرابی ecu اتومبیل چیست؟ واضح شدن چراغ تحلیل موتور خودرو هم گاهی از علامتها فساد ایسیو میباشد. زمانی چراغ هشدار (چراغ چک) خودرو واضح میشود، همین همان واحد در اختیار گرفتن الکترونیکی میباشد که راننده را از یک ایراد احتمالی با خبر میکند. به طور کلی می قدرت گفت که حساس متصل نمودن همین دستگاه به ایسیو، خطاهای پیش آمده در هر قطعه اعم از چراغ چک، عملگرها، سنسورها، ایربگ و غیره گزارش دیتا می شود. به گزارش ایسنا، بنابراعلام فنون برق، همین قطعه نقش مهمی در عملکرد صحیح دیگر قطعات خودرو دارااست و خراب شدن آن مشکلات بخش اعظمی را به جهت اتومبیل به ملازم خواهد آورد. ایسیو نقش زیاد حیاتی در ماشین دارد، پیدایش اختلال در آن سبب ساز می شود که دیگر بخش های ماشین هم به درستی فعالیت نکنند. کانکتورها و پین ها، پوسته یا بدنه اهمیت که گاها به آن رادیاتور نیز گفته می شود، پیروزی الکترونیکی یا این که به عبارتی کیت ها، درپوش یا این که پوسته پایینی و همچنین پلاک از قسمت های حساس یک ایسیو به شمار می روند. ایسیو یا این که واحد در دست گرفتن الکترونیکی به عنوان یک قطعه اهمیت در اتومبیل میباشد که گهگاه در گیر عیب و فساد می شود. حیاتی خراب شدن ایسیو دستوری از طرف ecu برای شمع خودرو ارسال نشده در نتیجه شمع پر‌نور نمی شود و همین فرمان باعث به روشن نشدن پیشرانه میشود. خراب شدن ایسیو ماشین باعث به ازکارافتادن برخی از دیگر سیستمهای خودرو شده، در نتیجه اطلاع از علامت ها فساد ecu خودرو منجر می شود تا بهسرعت مشکلات ایسیو ماشین شناسایی شده و نسبت به تعمیر ای سی یو ماشین مبادرت شود. مشکلات مربوط به ایسیو خودرو به دو مدل مشکلات نرمافزاری و مشکلات سختافزاری تقسیم میشوند.