ابدومینوپلاستی – دکتر شاپور عزیزی

البته درد تمام عوارضی نمی باشد که پس از ابدومینوپلاستی تجربه خواهید کرد؛ مانند هر فعالیت دیگری ممکن است شاهد دلایل زیادی باشید. در این مقاله به باز‌نگری کلیه نکات، مراقبت های قبل از abdominoplasty و عوارضی که ممکن هست به جهت افراد داشته ابدومینوپلاستی تهران باشد خوا‌هیم پرداخت. از همین شیوه به جهت بیمارانی مهم چربی های توده شده در زیر شکم مناسب است. مسلما این سوال افراد بسیاری که قصد انجام همین جراحی را دارا‌هستند می باشد، نتایج و اثر ها ناشی از ابدومینوپلاستی می تواند دائمی باشد و به صورت مادام العمر بدون تغییر‌و تحول و بازگشت برای فرد باقی بمانند. ولی باقی ماندن همین نتایج و اثر ها بستگی به برخی میزان های خاصی دارد و ممکن برای اشخاصی که این میزان ها را رعایت نمی نمایند باقی نماند. میزان هزینه های ناشی از این جراحی به میزان ها و حالت مختلف و زیادی بستگی دارد که نمی اقتدار در انتخاب هزینه ها از تاثیر آن ها دیده پوشی کرد. آیا نتیجه ها ناشی از انجام ابدومینوپلاستی دائمی است ؟ ابدومینوپلاستی یا این که جراحی زیبایی شکم که به اختصار به آن ابدو نیز گفته می شود، بهترین نحوه به جهت از در میان بردن اختلال افتادگی پوست در منطقه ی میانی تن یعنی شکم و پهلو است. آیتم های مناسبی برای انجام ابدومینوپلاستی هستند. در جلسات مشاوره، اهداف انجام همین جراحی و مورد های پیش رو آیتم مشاجره و بررسی قرار خواهد گرفت. در شرایط برهنه اسکار ممکن میباشد قابل بازدید باشد که همین مسئله بستگی به میزان زمان بهبودی اسکار دارد. قابلیت دارااست شخص تا چند روز بعد از آن از کار کار کشته به ایستادن نباشد. احتمال تماشا التهاب تا سه ماه سپس از جراحی به طور کامل طبیعی هست و جای نگرانی وجود ندارد، این مورد به مرور روزگار برطرف خواهد شد. قابلیت لخته شدن خون و خطر امبولی وجود دارد. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه ابدومینوپلاستی تصاویر لطفا از کاغذ ما بخواهید.