آیا جراحی زیبایی برای من مناسب است؟

این جراحی بر روی خویش دیده ، هیچ تاثیری را بر جای نمی گذارد. لازم به ذکر میباشد که قرص ها و کرم های تنگ کننده هیچگونه تاثیری نمی تواند بر بر روی گشادی واژن بگذارد. همینطور اضطراری هست به کار گیری از انواع مکملها و داروهایگیاهی را تا زمانه فعالیت کنار بگذارید. درصورتیکه توان اضطراری برای یک تزریق ژل معمولی را ندارد پس چرا پزشکان عمومی را ناچار می‌کنند در اورژانس کارهای فراوان سختتر از تزریق ژل را انجام دهند. بهعبارت دیگر، نوع بسط یک مرزوبوم می تواند جهتگیری کلی اشخاص یک جامعه را رقم بزند و فیالمثل افراد را در یک رقابت بیپایان برای به دست آوردن موفقیت قرار دهد که در اینجا کار جراحی زیبایی یک عدد از بارزترین نمونههای آن است. در عامل ها روانشناختی تحمیل و برهان مشوق در باطن ذهن فرد است و در عوامل اجتماعی دلیل مشوق و اجبارکننده از خارج بر فرد فشار میآورد. دارای اعتنا به بالابودن میزان تقاضای فعالیت جراحی زیبایی حتی در شرایط کرونایی در حال حاضر تحلیل عامل ها اثر گذار و ایجادکننده آن مهم دارد. همچنین پزشکان عمومی آنگاه از گذراندن زمان خویش شرایط کاری قابل قبولی ندارند. در هرصورت یک انسان ذیل دست افرادی میرود که صرفا حیاتی یک زمان یک هفتهای مهارت انجام این خدمات را به دست آورده است. آیا همین کمیسیون و شورا در اصل اطلاع دارا‌هستند در کانادا و بخش اعظمی ایالات آمریکا ضمن انتقاد از این خط مش هماکنون کارایی برای قانونگذاری در جریان میباشد و تنها دعوا حمایت از همین صنعت و درآمد بالای دولت از طرز مالیات از شرکتهای تولیدکننده محصولات و تجهیزات زیبایی در این کشورهاست که سبب ساز ادامه این مراحل بوده است؟ در ادامه و برای تحلیل این پدیده اساسی روانشناس و جراحی زیبایی فک قیمت جامعهشناس گفتوگو کردیم. در همین حوزه مهم میثم موسویان، کارشناسارشد روانشناسی به گفتوگو پرداختیم. حساس یکی از از پزشکان عمومی که در میدان خدمات زیبایی فعالیت میکند، گفتوگو کردیم. دارای وجود همین مسئولان سازمان نظامپزشکی میگویند قانون توان بازدارندگی حساس متخلفان را ندارد؛ چراکه اصلی حذف زندان و محدودشدن مجازاتها به مصادره اموال و پرداخت جریمه نقدی آمار غیرمتخصصانی که بهصورت زیرزمینی کسبدرآمد میکنند بیش از آمارهای رسمی اعلام شده است. در ضابطه مقررات مربوط به امور دارویی بهداشتی طبی سال ۱۳۳۴ مجازات دخالت غیرمجاز در امور طبی ۶ ماه تا دو سال زندان جراحی زیبایی گوش اهمیت لیزر بود.