آشنایی با پکیج تصفیه فاضلاب و کاربردهای آن

جواب : معمولا مقدار فاضلابی را که در طرح در نظر میگیرند متساوی مقدار فاضلاب میانگین شبانه روز در مواقع غیربارانی می باشد . جواب : در صورتی که در حین جزء‌جزء‌کردن مواد اکسیژن به مقدار حتمی و به طور تروتمیز به فاضلاب برسد باکتریهای هوازی فعالیت جداسازی را شروع نموده وبه رخ زیر عمل میکند:چنانکه ملاحظه میشود نخست مواد آلی ازت دار تبدیل به آمونیاک و آن‌گاه به نیتریت و نیترات می گردد . اهمیت دقت به این که در اکثر وقت ها مرکزها ذکر شده حدود ۸۰% آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می­ شود، لذا ۹/۹۹% فاضلاب شامل آب بوده و تنها ۱/۰% آن را ناخالصی ­های جامد تشکیل تصفیه منزل فاضلاب زرین شهر می­ دهد. در همین موقعیت باکتری های هوازی از اکسیژن هوا به جهت فعالیت خود جهت جداسازی مواد آلی موجود در فاضلاب استفاده می کنند و فعالیت مجزاسازی و بخش عظیمی از تصفیه فاضلاب را به انجام می رسانند. فلزات چندین ظرفیتی معمولاً به تیتر منعقد کنندههای شیمیایی در تصفیهی پساب آیتم به کارگیری قرار میگیرد؛ از پاراگراف ترکیبات حاوی آهن (مثل کلرید فریک یا سولفات آهن) ، زاج (سولفات آلومینیوم) و آهک (توانایی در خنثی سازی)، را می توان اسم برد. 1. تصفیه فیزیکی (Physical Methods): در این سطح از شیوه های فیزیکی برای تصفیه فاضلاب به کار گیری می‌شود و به خصوصیت های فاضلاب بستگی دارد. آشغالگیر، در سیستم تصفیه فاضلاب، جهت جزء‌جزء‌کردن اجزای تبارک و آشغال­ های موجود در فاضلاب می­باشد. چون هر جایی که انسان وجود دارد، فاضلاب موجود است و هر فاضلابی نیاز به تصفیه دارد. تصفیه ثانویه فاضلاب صنعتی : در همین تراز محلولهای ارگانیک موجود در تصفیهی نخستین از در میان میروند و حدود ۸۵% از ذرات معلق از در بین میروند. در این سیستم فاضلاب از بالا از روی بستری که حیاتی ذرات شن و سنگ است به سمت پایین (توسط یک نازل) پخش می شود و از ذیل بستر هم هوا به سمت داخل فیلتر دمیده می گردد. فاضلاب صنعتی نیز به آبی گفته می‌گردد که در صنعت های مصرف می شود و در واقع متاع ثانویه صنایع می باشد و فراوان خطر آفرین میباشد زیرا همین فاضلاب ها حیاتی املاح کوچک و درشت و کوچک ارگانیزم هایی میباشند که به جهت انسان و محیط زیست مخرب هستند. برخی از فرآیندها در واقع ممکن میباشد نیز ماهیت فیزیکی و نیز شیمیایی داشته باشند. به تیتر نمونه به کار گیری از کربن فعال به جهت جذب یا این که حذف مواد آلی، شامل هر دو فرآیند شیمیایی و فیزیکی میشود. روشهای تصفیهی فیزیکی شامل فرآیندهایی هست که در آن هیچ تغییر و تحول شیمیایی یا این که بیولوژیکی قابل توجهی صورت ندهد و صرفا از پدیدههای فیزیکی به جهت بهبود یا این که تصفیهی فاضلاب به کارگیری شود. همین گرانول های تشکیلی که یک کلونی از باکتریها می باشد ، انجام روند تصفیه فاضلاب را به عهده دارد.در کلیه فرآیندهای بی هوازی نخست فاضلاب وارد فاز اسید سازها شده و باکتریهای اسید ساز رشد و انتشار کرده که PH محیط را تا حدودی اسیدی می نماید . هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با تصفیه آب و فاضلاب+pdf وب وبسایت خود باشید.