این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 


Dr Matin Khebreh
Chalmers University of Technology

Scientific Secretary
Chairman of Referees Committee

Dr. Ali Mansoor Khaki

Dr. Ebrahim Mokhtari 
  Scientific Committee
  Keynote Speakers
   Shahryar Behzad Basirat    Dr Mohammad Seyed Hoseyni
  Conference Topic
Conference Calendar
Conference Secretariat